עקבו אחרינו

חופש מידע

חוק החופש המידע- כללי:
חוק חופש המידע, תשנ"ח 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת
הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.
הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות.
מדובר בכל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבורית:
משרדי ממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות,
חברות ממשלתיות.
תחולת החוק על רשויות מקומיות החל מתאריך 1.9.1999.

ממונה:
על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.
במועצה האזורית חוף הכרמל הממונה על חוק חופש המידע הינו דובר המועצה.
ניתן לפנות בדרכים הבאות: דוא"ל :avi_dg@hcarmel.org.il פקס: 04-8136282 דואר: דאר נע, חוף הכרמל 30860

איזה מידע לא ימסר?
מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה
בפרטיות (אלא עם כן הגילוי מותר ע"פ דין) ומידע אשר אין לגלותו ע"פ כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של
הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים ועוד, כפי שמפורט בסעיפי החוק.

מי ראשי לבקש מידע?
תושב- ע"פ מרשם האוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד ע"פ הדין במדינת ישראל, וכן מי שאינו אזרח או תושב- לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור:
רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות ציבורית.
רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים:
בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חוק חופש המידע. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש
כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. הפונה זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הרשות לדחות את בקשתו
למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום אגרת חוק חופש המידע:
אגרת בקשה – 20 ₪
אגרת טיפול לשעה – 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית).
אגרת הפקה (תקנה 3א'
לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב- 0.2 ₪.
תקליטור מחשב- 2.5 ₪.
סכום בסיס לקבלת התחייבות- 150 ₪.

את התשלום ניתן לבצע במשרדי מחלקת הגביה במועצה ו/או באמצעות הטלפון, בימים א'-ה' בשבוע בין השעות 08:00-16:00, טל': 04-8136206/275.
רק לאחר קבלת אישור/קבלה על ביצוע התשלום והתחייבות חתומה, יחל הטיפול בבקשה.