עקבו אחרינו

ייעוץ משפטי

עו
יועצת משפטית עו"ד אסנת הירש

טלפון ישיר: 04-8136301

פקס: 04-8136283

דוא"ל: mishpati@hcarmel.org.il

תפקיד היועצת המשפטית:
מתן ייעוץ משפטי לרשות המקומית, לרבות מתן חוות דעת לרשות המקומית בעניינים המצויים בסמכותה
של הרשות המקומית;
מתן ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות המקומית ולעובדי הרשות המקומית,
בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי הרשות המקומית לפי כל דין;
מתן חוות דעת משפטיות לפי פניית חבר מועצת הרשות המקומית, כאשר הדבר דרוש למילוי תפקידי הרשות
המקומית ואין במתן חוות הדעת כדי ליצור מצב של חשש לניגוד עניינים;
השתתפות בישיבות המועצה ובישיבות ועדותיה של הרשות המקומית.
היועצת המשפטית אינה נותנת יעוץ משפטי לתושבי הרשות המקומית.

מטרות התפקיד:
מתן ייעוץ פנימי למחלקות המועצה בלבד.