עקבו אחרינו

תקנון האתר

תקנון אתר המועצה האזורית חוף הכרמל

רישום לשירותים

במסגרת ההרשמה / תשלומים לאתר המועצה האזורית חוף הכרמל תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות
עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא
תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המועצה האזורית. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו
לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
תכנים של צדדים שלישיים
באתר המועצה יכול שיופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות
לצדדים שלישיים. המועצה האזורית אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם , עדכנותם,
משמעויותיהם והשלכותיהם .
מסירת מידע לצד שלישי
המועצה האזורית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית),
אלא במקרים המפורטים להלן:
1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של המועצה האזורית, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות
למועצה האזורית ולצד שלישי המוצגות באתר המועצה האזורית. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה,
ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
2. במקרה שתפר את תנאי השימוש בניוז לטר חוף הכרמל, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש
באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה המועצה
האזורית רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
3. אם יתקבל בידי המועצה האזורית צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המועצה האזורית;
5. בכל מקרה שהמועצה האזורית תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
6. אם המועצה האזורית תארגן את פעילות ניוז לטר חוף הכרמל במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות ניוז לטר
חוף הכרמל עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו
כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אחריות
השירותים והמידע באתר המועצה ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה האזורית, בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. אין המועצה האזורית
אחראית ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג '.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. המועצה האזורית חוף הכרמל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
יחד עם זאת המועצה האזורית חוף הכרמל אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,
ויהיו חסינים מפני נזקים , קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.
המועצה האזורית אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר
יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו .

המועצה האזורית לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע, וכל נזק אחר,
כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים, שיגיע אליהם המשתמש באמצעות איזה מהשירותים והקישורים במכון .
המועצה האזורית לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן , שיבוש או כשל בשמירה על המידע של המשתמש, או על המידע שנמסר על ידו, ובכלל זה
מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר .
המועצה האזורית לא תישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. השימוש
במידע האמור הינו על אחריות המשתמש בלבד .
אבטחת מידע
המועצה האזורית חוף הכרמל מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית,
אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המועצה האזורית לא מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת
סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
שינויים במדיניות הפרטיות
המועצה האזורית רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תקנון האתר. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

פרסום באתר המועצה
מובהר בזאת כי המועצה רשאית להעניק שטח פרסום בתשלום לכל גוף, בתנאי שעמד בתנאי המועצה. כל גוף רשאי להגיש בקשה למועצה בנוגע
לפרסום באתר, הבקשה תבחן בהתאם לתנאי המועצה.
תוכן הפרסום לרבות דפי נחיתה/קישור חיצוני ועוד יהיה באחריות המפרסם בלבד

תקנון לוח מודעות חוף הכרמל
כחלק מפרסום באתר, יתבקש בעל המודעה למסור מידע אישי או נתונים אישיים כגון: (שם,טלפון,כתובת דוא"ל וכיוב'). באפשרותו של מפרסם המודעה
לבחור אם לפרסם פרטים אלו, כולם או חלקם. הפרטים האישיים יישמרו במאגר המידע, אך לא ייעשה בהם שימוש כלשהו על ידה.

המועצה האזורית רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתה.
המועצה האזורית שומרת לעצמה את הזכות לבטל לאלתר נוסח שאינו ראוי/ או אינו עומד בסטנדרטים של אתר המועצה.

כל מודעה המתפרסמת באתר המועצה הינה על אחריותו המלאה של בעליה והוא מחויב לפעול ע"פ חוקי מדינת ישראל. חל איסור מוחלט על מכירת כלי נשק, סחר בבע"ח, ומכירות שאינן ע"פ חוק ואשר אינן עומדים בתקנים הקבועים בחוק.

המועצה אינה אחראית לתוכן המודעות ו/או לטיב השירות או המוצר המפורסמים באתר. המועצה לא תהיה אחראית לביצוע עסקה כלשהי ולא תישא בכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף בקשר עם פרסום או עסקה כאמור.

מדיניות פרטיות בניוזלטר חוף כרמל
מועצה אזורית חוף הכרמל מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות המקוון שהיא מנהלת ומפעילה, ניוזלטר,(עדכונים שולחן המועצה)
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת המועצה במידע, הנמסר
לה על-ידי המשתמשים בשירות.
רישום לשירותים
במסגרת ההרשמה לניוזלטר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות,
שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לניוזלטר, יישמרו במאגר המידע של המועצה האזורית. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו
לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
השימוש במידע
בעת השימוש בשירות המקוון יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים
שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך. המועצה האזורית תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה,
כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, דרושים, יד שניה, טרמפים,מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת בניוזלטר.
2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או
לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המועצה האזורית לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
3. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
4. המועצה האזורית רשאית לשלוח אליך חודש בחודשו בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם
ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, המועצה האזורית לא תמסור את
פרטיך האישיים למפרסמים.
5. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים בניוז לטר חוף הכרמל.
תכנים של צדדים שלישיים
בניוז לטר חוף הכרמל יכול שיופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות
לצדדים שלישיים. המועצה האזורית אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם , עדכנותם, משמעויותיהם
והשלכותיהם .
מסירת מידע לצד שלישי
המועצה האזורית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית),
אלא במקרים המפורטים להלן:
1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של המועצה האזורית, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות
למועצה האזורית ולצד שלישי המוצגות באתר המועצה האזורית. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה,
ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
2. במקרה שתפר את תנאי השימוש בניוזלטר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים,
או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה המועצה האזורית
רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
3. אם יתקבל בידי המועצה האזורית צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המועצה האזורית;
5. בכל מקרה שהמועצה האזורית תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
6. אם המועצה האזורית תארגן את פעילות ניוזלטר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות ניוזלטר עם פעילותו
של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות
מדיניות פרטיות זו.
אחריות
השירותים והמידע בניוזלטר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה האזורית, בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. אין המועצה האזורית אחראית
ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג '.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. ניוזלטר חוף הכרמל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד
עם זאת אינה מתחייבת ששירותי ניוזלטר חוף הכרמל לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים ,
קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.
המועצה האזורית אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר
יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו .

המועצה האזורית לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע, וכל נזק אחר,
כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים, שיגיע אליהם המשתמש באמצעות איזה מהשירותים והקישורים במכון .
המועצה האזורית לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן , שיבוש או כשל בשמירה על המידע של המשתמש, או על המידע שנמסר על ידו, ובכלל זה
מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר .
המועצה האזורית לא תישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. השימוש
במידע האמור הינו על אחריות המשתמש בלבד .
אבטחת מידע
המועצה האזורית חוף הכרמל מיישמת בניוז לטר חוף הכרמל מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים
לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המועצה האזורית לא מתחייבת שהשירותים בניוז לטר חוף הכרמל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני
גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת
סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
שינויים במדיניות הפרטיות
המועצה האזורית רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.