עקבו אחרינו

ארנונה

תושבי חוף הכרמל, הארנונה שלכם ובשבילכם
תושבי המועצה, הינכם שותפים פעילים בפיתוח חוף הכרמל, כספי הארנונה חוזרים לקהילה במגוון תחומים, שביניהם: חינוך, קהילה,
תרבות וספורט, רווחה, פיתוח היישובים, שדרוג תשתיות, הקמת עוגנים כלכליים, איכות הסביבה ועוד. הודות לאחוז הגבוה של משלמי
המיסים בזמן, המועצה יכולה לעמוד במשימות ובאתגרים ולדאוג לשמר את רמת איכות החיים הגבוהה במועצה וסל השירותים הניתן לתושב.

לתשלום ארנונה לחץ/י כאן

מהי ארנונה?
הארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט
הרשות המקומית. ארנונה אינה מוטלת על "אדמת בנין" אלא בתחומי יהודה ושומרון.

החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר לאותה שנה.

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית (הצו שונה מרשות לרשות ). עם זאת יצוין כי בתקנות ההסדרים
במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הרשות המקומית רשאיות לחרוג מסכומים אלו.

כיצד נקבע חישוב הארנונה?
שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר (מידי שנה) על ידי מועצת הרשות המקומית לגבי כל נכס (בנין , אדמה חקלאית או קרקע תפוסה)
בהתחשב בארבעה קריטריונים עיקריים:
* סוג הנכס * שטחו (במ"ר) * שימושו * האזור בו נמצא הנכס.
חישוב הארנונה נקבע כמכפלת שטח הנכס בתעריף שנקבע על ידי מועצת הרשות המקומית.

הנחה למשלמים מראש
ארנונה שתשולם בתשלום אחד עד 31.1 בכל שנה, תזכה את המשלם ב 2% הנחה .
למשלמים בהוראת קבע בבנק תינתן הנחת 2%.
הוראת קבע בכרטיס אשראי-אינה מזכה בהנחה.
בשני המקרים יש למלא טופס להוראת קבע.

האם ניתן לחבר שתי הנחות בארנונה?
מחזיק הזכאי לשתי הנחות או יותר יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן. בדירה בה מתגוררים שני תושבים הזכאים להנחות שונות ,
תהיה הזכאות להנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהם

חילופי בעלות / מחזיקים בנכס
באחריות בעל הנכס להודיע למועצה על כל שינוי שחל בנכס שבבעלותו. עליו להודיע על שינוי לאחר מכירה או השכרה של הנכס. כל עוד לא
תתקבל הודעה וחוזה שכירות או מכירה, חובת התשלום על בעל הנכס. חוזה שכירות לא יתקבל על תקופה הקצרה משנה אחת ואז הארנונה
תחול על בעלי הנכס.

ועדת הנחות:
וועדה שתפקידה לבחון זכאות התושבים עפ"י קריטריונים הקבועים בחוק בהתאם למצבם
הספציפי של מבקשי ההנחה. ההנחות ניתנות רק לשנת המס הנוכחית. לא ניתן להגיש בקשת הנחה לשנים קודמות יש להגיש טפסים עד 31/3/16