עקבו אחרינו

מבקר המועצה

שלמה כהן
מבקר המועצה שלמה כהן

טלפון ישיר: 04-8136267

פקס: 04-8136349

דוא"ל: coshlomo@hcarmel.org.il

הביקורת במועצה אזורית פועלת על פי חוק. תפקידה של הביקורת הפנימית להבטיח כי פעילות המועצה, עובדיה,
גופי הסמך וגופים שהמועצה תומכת בהם בסכום העולה על עשרה אחוז מתקציבן פועלים על פי חוק וכללי המנהל התקין.

תפקידי המבקר על פי חוק הינם:
1. לבדוק אם פעולות המועצה האזורית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות
היעילות והחיסכון.
2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות האזורית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות
ועקרונות היעילות והחיסכון.
4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה
והחזקתו מניחות את הדעת.

תוכנית עבודת הביקורת נקבעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המבקר ללא תלות בגוף אחר, תוך התחשבות בדרישת
ראש המועצה והמלצות ועדת הביקורת והנהלת הרשות. המבקר פועל במסגרת תוכנית עבודה שנתית המתעדכנת ומתעצבת
בהתאם לצורך ומאושרת על ידי ראש המועצה.


חשוב לציין, כי המבקר אינו גוף ביצוע ברשות ותפקידו הבלעדי הינו להתריע על ליקויים העולים מהנושאים הנבדקים.
האחריות לטיפול בליקויים וההחלטה בנושא יישום ההמלצות מוטלת על ההנהלה הבכירה של הרשות.

על מנת לאפשר למבקר המועצה לבצע את תפקידו , מחייב החוק כל גוף, הכפוף לסמכות הביקורת, להמציא למבקר כל מסמך
שידרוש, וכן לתת לו תשובות ומענה לשאלותיו. בנוסף, למבקר המועצה עומדת הזכות לנגישות מלאה לכל המידע הממוחשב ברשות.

התוצר הסופי של עבודת הביקורת הוא דוח הביקורת. הדוח כולל את ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות. דוח טיוטה מוגש
למבוקרים להתייחסות לצורך אימות העובדות והנתונים. לאחר קבלת ההתייחסות, ועם השלמת הדוח, מועבר הדוח לראש
המועצה ולוועדת ביקורת, ונדון במליאת המועצה.